ការប្ដូរតាមបំណងផលិតផល

ការប្ដូរតាមបំណង

Linyi Shansong មានដំណោះស្រាយដ៏ល្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។
ប្រសិនបើផលិតផលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងមិនសមស្រប 100% ទេ វិស្វករ និងអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតប្រភេទថ្មីមួយ។
ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងបើកដំណើរការផលិតផលថ្មី ឬចង់ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតលើទម្រង់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក យើងនៅទីនេះដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្ររបស់យើង។

zd