ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

z

សិទ្ធិមនុស្ស

zx1

សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ

w1

ក្រមសីលធម៌​អាជីវកម្ម

w4-1

បរិស្ថាន - សិទ្ធិដីធ្លី

bt1-1

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម